Menu

Referat generalforsamling d. 8. dec. 2015

image Morten Brandt Jakobsen
Bent Jensen
10. december 2015 kl. 08:48
VIF har fået ny formand

Referat generalforsamling Vordingborg IF d. 08. dec. 2015

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Jan ”Bodo” Herguth-Overgaard valgt.

 

Konstaterede generalforsamlingen korrekt indvarslet og derfor lovlig.

Fremmødt 30 medlemmer med stemmeret.

 

2. Beretning - formanden samt fra de forskellige afdelinger

 

Formandens beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her

Formanden gennemgik denne.

 

Kommentarer/spørgsmål til formandsberetning.

Det blev opfordret til, at måske flere spiller på Stadion, måske som forkamp af små spillere.

 

Forespørgsel vedr. hvad man vil med Netværksklubber.

I starten fungerede det rimeligt, hvor vi har haft spillere til træning i HB Køge, har kunnet spillet forkampe, men det er feset lidt ud.

Derfor ser vi at et evt. fremtidigt samarbejde skal give mere tilbage til os. Der skal være mere præcise aftaler. Det er svært, men vi vil ikke indgå i samarbejde bare fordi vi skal.

 

 

Herre senior beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her

Henrik Pedersen gennemgik denne.

 

Drenge beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her

Henrik Nielsen gennemgik denne. 

 

Kvinde/pige beretning offentliggjort på forhånd og kan læses her

Allan Sundstrøm gennemgik denne.

                                          

Veteran beretning kan læses her

Kenneth Jensen gennemgik denne.

 

 

Beretningerne blev samlet godkendt.

 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges

Kassereren fremlagde regnskabet.

Årets resultat: overskud på 54.506,92, hvilket må sige at være tilfredsstillende ikke mindst i et år, hvor også er blevet tilbagebetalt 40.590 til Vordingborg kommune, som vi tilsyneladende havde fået for meget i tilskud i 2014.

En af årsagerne til det flotte resultat, er det fantastiske sponsorarbejde, der udføres.

Der er også investeret i drikkedunke til alle, ligesom vi lige sammen med Iselingeskolen har indkøbt 4 stk. micro indendørsmål.

I året er indført Mobilepay. Det har været i succes. 118.000 er der i perioden marts – oktober kommet den vej ind.

Swipp er ved at blive indført.

Omsætningen i klubben er knap 900.000.

Administrationsomkostningerne trimmes: Vi har opsagt Falck abonnement samt medlemskab af DGI, hvilket fremover skulle give en besparelse på ca. 15.000.

Betalingsopkrævningsaftale med Vordingborg Bank er opsagt, da det er blevet en meget dyr, og gammeldags besværlig måde at indkassere kontingent på. Det betyder så også, at alle PBS-aftaler er ophørt, hvorfor de medlemmer, der har benyttet sig af dette, vil modtage en ny form for opkrævning.

 

Spørgsmål til enkelte poster gennemgået.

Lidt diskussion vedr. opsigelse af PBS-aftale.

 

Regnskabet godkendt.

 

Budget for 2015-16 fremlagt. Det udviser et forventet overskud på 2.400.

 

4. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest d. 30. november

Ingen forslag modtaget

 

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog følgende forenkling af takster for den kommende sæson:

 

Micro:                          150,- pr. halvår

U-08 – U-10                 350,-

U-11 – U-13                 500,-

U-14 – U-19                 550,-

Senior                          825,-

+30 år                         750,-

SBM                             100,-

Passive                         100,-

Takstgrupperne er lagt efter hvor man (som dreng) normalt spiller 3, 5, 8 eller 11-mands bold.

 

Vedtaget.

 

6. Valg til bestyrelsen

 

på valg:

formand,

Hans-Jørgen Henriksen (ønsker ikke genvalg) 

Morten Brandt Jakobsen valgt til formand for 2 år

 

medlemmer,

på valg:

Henrik Nielsen (ønsker ikke genvalg), Henrik Pedersen (modtager genvalg), Kim Friis, (modtager ikke genvalg), Kenneth Jensen (modtager genvalg)

Ikke på valg: Flemming Johansen, Allan Sundstrøm, Mogens Albrechtsen samt kasserer Bent Jensen.

 

Jf. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af op til 9 personer. I forbindelse med ønsket om en mere strømlinet og dynamisk organisation, hvor arbejdsopgaver bliver mere præcist defineret, er det acceptabelt at reducere bestyrelsen til 7 personer.

Henrik Pedersen og Kenneth Jensen genvalgt for 2 år.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant

på valg:

Dan Møller Jacobsen, genvalgt.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

på valg:

revisor, Helena Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

valgt blev Lars Vestergaard

 

suppleant, Lars Vestergaard – er valgt til revisor.

Valgt blev Morten Lynge Andersen.

 

9. Eventuelt

Spørgsmål vedr. om der er en dato på, hvornår vi skal være væk fra vores nuværende baner.

Ingen dato. Baner ved Iselinge er klar til næste efterår, og så kan de i hvert fald benyttes til træning i for og efterår sæson i den mørke tid, idet der skulle blive lys på de nye baner.

 

Sjønne forklarede lidt om, hvorledes Broen fungerer.

 

Bøv opfordrede til, at man skulle passe på Stadion-banen.

 

Flemming Johansen orienterede om bestyrelsens arbejde på at modernisere/strømline ledelsen. Han gennemgik bl.a. oplæg til klubbens nye værdigrundlag.

 

Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

Der blev råbt 3 hurrah for VIF.

 

 

For ref.: Bent Jensen