Menu

coronaregler pr. 12-08-2020

image
Så er der opdaterede Corona-regler.
Vigtigt at reglerne overholdes af alle og at i alle læser den vedhæftede protokol fra DBU.
Pointer:
  • Stadig ingen omklædning i forbindelse med træning, uden meget speciel tilladelse.
  • Omklædning til kamp sker kun ved GO fra 
    Kenneth Jensen
    . Udehold prioriteres som regel
  • Hvis man får lov til at klæde om, skal man vaske bænke og kontaktflader af med rengøringsmidlerne der er til rådighed i omklædningsrummene
  • Antallet af personer i omklædningsrummene SKAL overholdes: Rum 1-6: 6 personer. Rum 7-8: 9 personer. Overholder vi ikke, forbydes vi at benytte omklædningen.
Det er trænerne, der skal sikre retningslinjerne overholdes. Har i udfordringer med dette, så skal i henvende jer til den årgangsansvarlige.
Reglerne ved. omklædning gælder foreløbig frem til efterårsferien, har kommunen udmeldt.
Endvidere kan her henvises til DBU's protokol på området. 


FODBOLDENS CORONA-REGLER,
GENÅBNING EFTER CORONA-KRISE, 2020

INTRO
DBU har åbnet for at spille fodbold på tværs af hele landet, alle aldre og niveauer. Det
skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodboldaktiviteter skaber glæde og fællesskab og
ikke bidrager til spredning af smitte.
Dette notat og protokol giver overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete
retningslinjer til brug i særligt breddeklubberne.

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke
bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.

DBU følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille
fodbold igen, så vi fortsat mindsker risikoen for smitte-spredning. Åbningen af fodbolden
er sket gradvist fra midten af maj, hvor det blev tilladt at træne i grupper af 10 personer.
Nu har myndighederne hævet forsamlingsforbuddet til 100 personer, og at der må spilles
kampe med tilskuere igen, hvor der må være samlet op til 500 personer. Vi har stor fokus
på at åbne fodbolden ansvarligt, og derfor skal retningslinjerne nedenfor følges.

Fodboldens opdaterede Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes generelle
anbefalinger samt i de offentliggjorte retningslinjer for udendørs-idræt fra Danmarks
Idrætsforbund. Denne protokol opdateres løbende i nye versioner, når der kommer nye
retningslinjer fra relevante myndigheder.


Guidelines til klubbens bestyrelse
For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:
• Klubben holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og
Fodboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse.
Klubben skal sikre tydelig skiltning med fodboldens Corona-regler på anlægget.
• Fodboldaktiviteter igangsættes kun, hvis klubbens bestyrelse er tryg ved, at
aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler.
• Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og skal løbende følge og
evaluere organiseringen og eksekveringen samt monitorere, hvem der deltager i
træning og kamp.
• Klubhuse kan holdes åbent. Retningslinjer for caféer og restauranter skal her
følges – se specifikke coronaregler på lokalunions hjemmeside under FAQ. Det
anbefales, at caféområdet er tydeligt afmærket og adskilt fra fodboldanlægget.
• Der skal sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for
rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner
osv. Kontakt eventuelt kommunen herom.
• Klubbens bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes, hvis retningslinjerne for
rengøring følges – minimum en gang dagligt.

Klubben anbefales at
• Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af fodboldaktiviteter, derunder
at der er en Corona-vejleder på anlægget.
• Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og
trænere/frivillige.
• Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter, således at større
forsamlinger ved skifte undgås.

Ved sygdom
 Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til kamp eller træning. Personer
må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Personer, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens
anbefalinger for ”nære kontakter”.

 

Guidelines for afvikling af træning
Før træning
 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af
træning.
 Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for fodboldanlægget, da der
ikke må være tilskuere på fodboldanlægget under træning.
 Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af det enkelte hold under
træningen.
 Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 Drikkedunke må ikke deles med andre.
 Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.
Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være
fælles håndklæder.

Under træning
 Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under
træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4
m
2
under træning (vær opmærksom på dette ved træning på fx 3-mandsbaner)
 Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.
 Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning
med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket
af før træning.
 Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning,
og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end 100
personer.

Efter træning
 Alle forlader fodboldanlægget efter træningen er slut.
 Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19,
skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

Tilskuere ved træning
 Der må ikke befinde sig tilskuere på fodboldanlægget under træning. Her gælder
forsamlingsforbuddet på 100 personer, og dermed skal reglerne for zoner og
opmærkning følges her.


Træningsprogrammer
 DBU og DBU Bredde udsender træningsprogrammer til trænere og klubber, som er
tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:
Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr.
8. juli] 100 personer forsamlet i forbindelse med træningsaktiviteten. Hvis man udnytter
større arealer, hvor flere end 100 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal
samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2
meters afstand.
Vi anbefaler at fodboldanlægget indrettes i zoner. Dette gøres lokalt i foreningen
eventuelt i samarbejde med kommunen. Der skal være minimum 4 kvadratmeter pr.
person. Der må maksimalt være 100 personer i en zone inklusive træner/leder.
Banemål:
• 11-mands bane = 105x68
• 8-mands bane = 68x52,5
• 5-mands bane = 40x30
• 3-mands bane = 21x13 (OBS: Der må naturligvis ikke være 100 personer forsamlet på
en 3-mands bane, da der så ikke vil være 4 kvadratmeter pr. person)
Banerne skal være tydelig afmærket og klar afstand minimum 2 meter mellem hver bane
– dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem
banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der
ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening,
der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.
Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med
at træne under retningslinjerne.
Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også
kunstgræsbaner.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme fodboldanlæg,
skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er en klar afstand (minimum 2 meter) mellem hver
bane/område. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig
markering, som klart afgrænser banen/zonen.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om
banerne undtaget er trænere og udskiftningsspillere i de særligt afmærkede områder.
Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget under træning, da anlægget så kan
opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.


Guidelines for afvikling af kampe og stævner
Afvikling af turneringskampe og stævner
 Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges ovenstående protokol med
undtagelse af passus om hovedstød og indkast.

 Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser,
hvor trænere og udskiftere skal opholde sig (Læs udskiftningsområder til trænere og
udskiftere – se grafik)

 Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i
umiddelbar tilknytning dertil. Evt. på en tom opmærket bane. Man må ikke kunne
opfattes som en del af en anden gruppe.

 Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område, før alle har forladt
området.

 Der må gerne afvikles to stævner på samme fodboldanlæg, men det skal være
separate stævner, og de skal være tydeligt adskilt fra hinanden. Ved afvikling af
stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det
samlede deltagerantal ved et stævne ikke overstige 100 personer (eksempelvis 10
hold ved et 5-mandsstævne med 8 spillere og to trænere = 100 personer)
De hold, der ikke spiller, skal opholde sig i umiddelbar nærhed af de andre hold til
stævnet. De må ikke mikses med andet stævne på samme fodboldanlæg. Dommere,
frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere
stævner med forskellige grupper.

 Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.

 Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til
dommeren/dommerne.

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer.

 Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende
publikum – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser.

 En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne,
hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.

 Der må til arrangementer (kampe og stævner) gerne være tilskuere på
fodboldanlægget. Ved et arrangement (fx et stævne) må der maksimalt være 100
aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende
tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved
arrangementet i alt. Der må gerne være flere arrangementer på samme
fodboldanlæg samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af de to
arrangementer. Det er klubbens ansvar at sikre, at dette overholdes.


 Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger
om at holde afstand i publikumsarealerne.

 Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være en
publikum pr. 2 m
2
areal i publikumsarealet.

 Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af
publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå
omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

 Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte fodboldanlæg,
herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige
publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for
sammenstimling osv.

 Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge
opbygning af tætte forsamlinger

 

 Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler
overholdes.