Menu

Vedtægter

§ 1 

Foreningens navn er Vordingborg Idrætsforening. 
§ 2

 

Foreningens formål er at virke for udbredelse af kendskab til fodbold. 
§ 3

 

I foreningen kan optages:

a) aktive medlemmer
b) passive medlemmer

Indmeldelse sker til kasserern.

Ved indmeldelse kan kræves udleveret et eksemplar af foreningens love.
Bestyrelsen kan regulere tilgangen af ungdomsmedlemmer.

  
§ 4

 

Udmeldelse sker til kassereren. 
§ 5

 

Restancer udover en måned, som ikke er betalt efter skriftligt påkrav fra kassereren inden otte dage, medfører, at medlemmet slettes.

Ny optagelse kan kun ske, når er betalt.

Såfremt et medlem overtræder foreningens love eller nogen af bestyrelsen - i medfør af § 6 - given anvisning, kan den pågældende ekskluderes af foreningen. 
§ 6

 

Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter bestemmelser, som bestyrelsen i medfør af foreningens love måtte træffe til overholdelse af ordenen på idrætspladsen eller ved foreningsarrangementer.

Medlemmer, som er aktive spillere i foreningen, må ikke spille kampe for andre klubber uden anmodning, fra den fremmede klub.

Intet medlem må modarbejde foreningens interesser. 
§ 7

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der kan bestå af op til 9 personer.

Generalforsamlingen vælger:

a) formand

b) kasserer

c) op til 7 bestyrelsesmedlemmer

For at kunne indvælges i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.

Valgene for hhv. formand og kasserer gælder to år af gangen således, at formand vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 3 vælges i lige år, og 4 vælges i ulige år. Desuden vælges en bestyrelsessuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Foreningens daglige forretning ledes af formanden i samråd med bestyrelsen. I formandens fravær varetages hans pligter af næstformanden.

Bestyrelsen er pligtig, at lede foreningen i overensstemmelse med dens love og at forvalte dens midler på forsvarlig måde.

Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlingen m.m.

Indkaldelse og afvikling af bestyrelsesmøde foregår ifølge en af bestyrelsen fastsat forretningsorden.

Der skal afholdes bestyrelsesmøde, hvis tre af dens medlemmer forlanger det.

Kontingenter til samtlige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for klubbens midler samt sørger for kontingentopkrævning og administrerer i øvrigt ind- og udbetalinger.

Foreningens regnskabsår løber i perioden 1. november til 31. oktober.

Når som helst foreningens bestyrelse eller revision kræver det, er kassereren pligtig til at forelægge alt regnskabsmateriale og meddele de oplysninger til regnskabet, som forlanges.

Kassereren fører medlemsprotokollen.

Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 1 revisior samt en revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. 
§ 8

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Aktive og passive medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i de lokale blade.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i december måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af bestyrelsessuppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning foretages, når dirigenten bestemmer det, eller hvis halvdelen af de fremmødte forlanger det.

Valg sker ved skriftlig afstemning.

Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes med gyldigt varsel, når 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav med angivelse af forhandlingsgrundlag. 
§ 9

 
I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til sportslige formål i Vordingborg kommune.

 
§ 10

 
Foreningen tegnes ved Formanden og et bestyrelsesmedlem, eller ved foreningens kasserer. 
§ 11

 
Foreningen hæfter med dens formue alene. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan gøres til genstand for personlighæftelse for foreningens forpligtigelser eller gæld.

Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamlingen i 2012.